Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

6688 92df
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

October 07 2018

9021 ab2f 620
Reposted fromoll oll viaAmericanlover Americanlover
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaAmericanlover Americanlover
0439 4a10
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

October 06 2018

Piękny dotyk - uzależnia.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viacarmenluna carmenluna
4062 d079 620

October 04 2018

5946 581b 620
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Każdy człowiek ma swój sposób chodzenia i tak samo ma swój sposób odczuwania, sposób myślenia, patrzenia na świat i niełatwo je od razu zmienić. Jeżeli robi się to na siłę, gdzieś indziej coś się może popsuć. 
— Haruki Murakami
3326 4ec2 620
7888 86c8 620
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacarmenluna carmenluna
7383 c908
Reposted fromzciach zciach viapanpancerny panpancerny
8101 cc60

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
7572 12cb 620
5929 a565
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
5473 4270
Reposted fromfungi fungi viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl